Vol.16,No.4,2021
Foreword
Machine Learning
ZHAO Zhuangzhuang1, WANG Jun2, PAN Xiang1, DENG Zhaohong1, SHI Jun2, WANG Shitong1 [Abstract] Viewed(4908) [PDF:4300KB] Downloaded(1686) [HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
YANG Hui, ZHANG Ting, JIN Sheng, CHEN Liang, SUN Rongchuan, SUN Lining [Abstract] Viewed(4592) [PDF:5586KB] Downloaded(1553) [HTML]
Intelligent Systems
WANG Xinjie1, ZHANG Ying1,2, ZHANG Dongbo1,2, WANG Yu1, YANG Zhiqiao1 [Abstract] Viewed(3945) [PDF:8745KB] Downloaded(1417) [HTML]
Knowledge Engineering
ZHANG Heng1, HE Wenbin2, HE Jun1, JIAO Zengtao2, LIU Hongyan3 [Abstract] Viewed(4723) [PDF:4165KB] Downloaded(1542) [HTML]
Fundamentals of Artificial intelligence
Reviews
Forum of Recipients of Wu Wenjun Artificial Intelligence Science and Technology Award
QI Pengyu, WANG Hongyuan, ZHANG Ji, ZHU Fan, XU Zhichen [Abstract] Viewed(4442) [PDF:4174KB] Downloaded(1322) [HTML]
LUO Ling1,2, LI Shuokai1,2, HE Qing1,2, YANG Chengqi2, WANG Yuyangheng2, CHEN Tianyu2 [Abstract] Viewed(5236) [PDF:4554KB] Downloaded(1449) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems