Vol.7,No.2,2012
Machine Learning
GUO Kun, WANG Hao, YAO Hongliang, LI Junzhao ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3453) ¡¡[PDF:694KB]¡¡Downloaded(2014) ¡¡[HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
LUO Yuan, TONG Kaiguo, ZHANG Yi, XING Wuchao, CHEN Kai,ª¤CHEN Hongsong, HE Chunjiang, CHEN Jun ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3054) ¡¡[PDF:681KB]¡¡Downloaded(1756) ¡¡[HTML]
Intelligent Systems
LAI Jin¡¯gangª¬1, CHEN Shihuaª¬2, LU Xiaoqingª¬2 ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3687) ¡¡[PDF:573KB]¡¡Downloaded(2057) ¡¡[HTML]
DU Mingfangª¬ª©1£¬2ªª, FANG Jianjunª¬1, LIANG Lanzhenª¬1 ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(2845) ¡¡[PDF:572KB]¡¡Downloaded(2119) ¡¡[HTML]
Fundamentals of Artificial intelligence
XIE Yiª¬1, TANG Chenghuaª¬2, HUANG Xiangnongª¬3 ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(2979) ¡¡[PDF:667KB]¡¡Downloaded(1823) ¡¡[HTML]
DENG Tingquanª¬ª©1, 2ªª, YANG Chengdongª¬ª©2, 3ªª, ZHANG Yuetongª¬1 ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3795) ¡¡[PDF:428KB]¡¡Downloaded(2146) ¡¡[HTML]
Reviews

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems