Vol.15,No.1,2020
Foreword
Perspectives and Discussions
Machine Perception and Pattern Recognition
CHEN Zhuanghao1, ZHANG Maoqing1, GUO Weian2, KANG Qi1, WANG Lei1  [Abstract] Viewed(4509)  [PDF:1558KB] Downloaded(1833)  [HTML]
ZHAO Wenqing1, CHENG Xingfu1, ZHAO Zhenbing2, ZHAI Yongjie1  [Abstract] Viewed(6271)  [PDF:4415KB] Downloaded(2175)  [HTML]
Intelligent Systems
Natural Language Processing and Comprehension
Fundamentals of Artificial intelligence
Dean Forum on Artificial Intelligence
Reviews
WU Guodong1,2, ZHA Zhikang2, TU Lijing2, TAO Hong2, SONG Fugeng1  [Abstract] Viewed(7585)  [PDF:4338KB] Downloaded(3818)  [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems