Vol.14,No.4,2019
Machine Learning
LIU Zhao1, ZHANG Liming2, GENG Meixiao1, YAO Jun2, ZHANG Jinlu2, HU Yifei2 [Abstract] Viewed(6555) [PDF:4368KB] Downloaded(2187) [HTML]
GU Junhua1,2, XIE Zhijian1,2, WU Junyan1,2, XU Xinyun1,2, ZHANG Suqi3 [Abstract] Viewed(5014) [PDF:4630KB] Downloaded(1631) [HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
Intelligent Systems
LI Wenjun1,2,3, YANG Chunyan1,2, TANG Long1,2, ZHANG Wenying3, ZHONG Jianhua3 [Abstract] Viewed(4712) [PDF:3763KB] Downloaded(1720) [HTML]
ZHANG Fei1, BAI Wei2, QIAO Yaohua3, XING Boyang2, ZHOU Pengcheng4 [Abstract] Viewed(6323) [PDF:1597KB] Downloaded(2673) [HTML]
YANG Jianping, LIU Minghua, LYU Jingxiang, KONG Cuixiang, SHUAI Xiaoyong [Abstract] Viewed(5374) [PDF:3791KB] Downloaded(1954) [HTML]
Brain and Cognition
Knowledge Engineering
Natural Language Processing and Comprehension
ZHU Yanhui1,2, LI Fei1,2, JI Xiangbing1,2, ZENG Zhigao1,2, XU Xiao1,2 [Abstract] Viewed(5567) [PDF:4175KB] Downloaded(2195) [HTML]
Fundamentals of Artificial intelligence
Reviews
KUANG Haili, CHANG Liang, BIN Chenzhong, GU Tianlong [Abstract] Viewed(6439) [PDF:3918KB] Downloaded(2537) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems