Vol.13,No.1,2018
Machine Perception and Pattern Recognition
WANG Chengji1,2, LUO Zhiming1,2, ZHONG Zhun1,2, LI Shaozi1,2 [Abstract] Viewed(6279) [PDF:2314KB] Downloaded(2319) [HTML]
Intelligent Systems
CHEN Xiaohua1, LIU Dalian2, TIAN Yingjie3, LI Xingsen4 [Abstract] Viewed(5680) [PDF:1757KB] Downloaded(2243) [HTML]
Reviews
WANG Kejun, ZHAO Yandong, XING Xianglei [Abstract] Viewed(14756) [PDF:5715KB] Downloaded(10598) [HTML]
ZHOU Yan, LI Yafang, WANG Dongli, PEI Tingrui [Abstract] Viewed(7126) [PDF:960KB] Downloaded(3308) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems