Vol.12,No.3,2017
Machine Learning
Machine Perception and Pattern Recognition
FANG Sheng, LIANG Jiuzhen, JIA Liang, HOU Zhenjie, Xu Yan [Abstract] Viewed(4544) [PDF:1590KB] Downloaded(1929) [HTML]
Intelligent Systems
FANG Liandi1,2, ZHANG Yanping1,2, CHEN Jie1,2, WANG Qianqian3, LIU Feng1,2, WANG Gang1,2 [Abstract] Viewed(5883) [PDF:1867KB] Downloaded(2061) [HTML]
FENG Dan1,2, HUANG Yang2, SHI Yunpeng2, Wang Changzhong2 [Abstract] Viewed(5114) [PDF:692KB] Downloaded(1932) [HTML]
ZHANG Jinyi1,2, LIANG Bin1, TANG Dikai1, YAO Weiqiang2, BAO Shen2 [Abstract] Viewed(4982) [PDF:3584KB] Downloaded(1894) [HTML]
Brain and Cognition
Knowledge Engineering
Fundamentals of Artificial intelligence
GAO Xueyi1,2, ZHANG Nan1,2, TONG Xiangrong1,2, JIANG Lili1,2 [Abstract] Viewed(4703) [PDF:936KB] Downloaded(1812) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems