Vol.3,No.5,2008
Machine Learning
L IHong-fang1, 2 , ZHANG Qing-hua1 , XIE Ke-ming2  [Abstract] Viewed(3924)  [PDF:199KB] Downloaded(2343)  [HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
Intelligent Systems
Fundamentals of Artificial intelligence
ZHAO Yun-feng1 , YIN Yi-xin1 , FU Dong-mei1 , WANG J ia2  [Abstract] Viewed(4024)  [PDF:576KB] Downloaded(2503)  [HTML]
SH I Guang-shun, XIAO Cui, WANG Qing-ren  [Abstract] Viewed(3064)  [PDF:360KB] Downloaded(2086)  [HTML]
Reviews

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems