Vol.3,No.2,2008
Machine Learning
QIAO Jun-fei; ZHANG Ying£¨College of Electronic and Control Engineering; Beijing University of Technology; Beijing 100022; China£©; ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(4591) ¡¡[HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
[54-59]
ZHAO Lei; CHEN Wan-zhong; HAN Shuang-shuang£¨College of Communication Engineering; Jilin University; Changchun 130025; China£©; ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(5094) ¡¡[HTML]
ZHAO Lei, CHEN Wan-zhong, HAN Shuang-shuangª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(4010) ¡¡[PDF:518KB]¡¡Downloaded(3891) ¡¡[HTML]
Intelligent Systems
WANG Long, FU Feng, CHEN Xiao-jie, WANG Jing, WU Bin, CHU Tianª²guang, XIE Guang-ming ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(10021) ¡¡[PDF:1177KB]¡¡Downloaded(6878) ¡¡[HTML]
Fundamentals of Artificial intelligence
[39-42]
¡¡[Abstract]¡¡Viewed(4631) ¡¡[HTML]
LI Hai-fengª¬1, DU Jun-pingª¬2ª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(6351) ¡¡[PDF:222KB]¡¡Downloaded(6650) ¡¡[HTML]
YU Kuiª¬ª©1£¬2ªª, WANG Haoª¬2, YAO Hong-liangª¬2ª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3611) ¡¡[PDF:660KB]¡¡Downloaded(2662) ¡¡[HTML]
ZHOU Lan-hai£¬ CAI Dong-fengª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3718) ¡¡[PDF:536KB]¡¡Downloaded(3039) ¡¡[HTML]
LI Xi-ningª¬ª©1,2ªª,Guillaume Autranª¬1ª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3225) ¡¡[PDF:438KB]¡¡Downloaded(2284) ¡¡[HTML]
Reviews
FANG Yong-chunª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(6787) ¡¡[PDF:316KB]¡¡Downloaded(8065) ¡¡[HTML]
ZHANG Yu, LIU Shu-huaª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(6071) ¡¡[PDF:378KB]¡¡Downloaded(6312) ¡¡[HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems