Vol.2,No.3,2007
Machine Learning
SUN Zheng-xing, ZHANG Yao-ye, LI Bin ª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3900) ¡¡[PDF:352KB]¡¡Downloaded(2343) ¡¡[HTML]
LIU Hong-chen£¬FENG Yong£¬LI Lin-jingª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(2798) ¡¡[PDF:506KB]¡¡Downloaded(2329) ¡¡[HTML]
YANG Chun-ling£¬WANG Jian-lai £¬ZHU Minª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3427) ¡¡[PDF:577KB]¡¡Downloaded(2835) ¡¡[HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
Intelligent Systems
YANG Liª¬1, CAO Xie-dongª¬1, CHEN Yi-hongª¬2,YUAN Hai-yanª¬ 1ª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(2804) ¡¡[PDF:682KB]¡¡Downloaded(2398) ¡¡[HTML]
XU Li-zhong1 ,LIN Zhi-gui2 ,Huang Feng-chen1 ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(4058) ¡¡[PDF:269KB]¡¡Downloaded(2498) ¡¡[HTML]
Knowledge Engineering
Fundamentals of Artificial intelligence
GU Wen-xiang, YANG Yong-juan, YAN Shu-yaª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(3049) ¡¡[PDF:545KB]¡¡Downloaded(2040) ¡¡[HTML]
QU Chuan-yong£¬QIN Qing-huaª¤ ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(2946) ¡¡[PDF:745KB]¡¡Downloaded(2487) ¡¡[HTML]
Reviews
CAI Zi-ing£¬CHEN Bai-an£¬WANG Lu£¬LIU Li-ue£¬DUAN Zhuoª²-hua ¡¡[Abstract]¡¡Viewed(4060) ¡¡[PDF:209KB]¡¡Downloaded(3434) ¡¡[HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems