Vol.3,No.4,2008
Machine Learning
L IU Quan1, 2 , CU I Zhi-ming2 , GAO Yang1 , CHEN Dao-xu1 , YAO Wang-shu2 [Abstract] Viewed(3850) [PDF:454KB] Downloaded(3130) [HTML]
Machine Perception and Pattern Recognition
YAN J iang-jiang,D INGMing-yue, ZHOU Cheng-p ing [Abstract] Viewed(3212) [PDF:1339KB] Downloaded(2702) [HTML]
YU Miao1 , YAN Zi2fei1 , WANG Kuan-quan1 , L INai-min2 [Abstract] Viewed(3015) [PDF:1407KB] Downloaded(2147) [HTML]
XIE Zhao-xia1 , MU Zhi-chun1 , XIE J ian-jun2 [Abstract] Viewed(3335) [PDF:414KB] Downloaded(2108) [HTML]
Intelligent Systems
Knowledge Engineering
Natural Language Processing and Comprehension
WANG Hong-hai, L IU Gang, GUO Jun [Abstract] Viewed(2850) [PDF:367KB] Downloaded(1810) [HTML]
Fundamentals of Artificial intelligence
Reviews
XU Xin-he; DENG Zhi-li; WANG Jiao; XU Chang-ming; LIU Ji-hong; MA Zong-min [Abstract] Viewed(4389) [PDF:189KB] Downloaded(3165) [HTML]
WANG Long? 1 2; WANG Jing1; WU Bin? 1; 2 [Abstract] Viewed(3193) [PDF:680KB] Downloaded(3175) [HTML]

Copyright © CAAI Transactions on Intelligent Systems